Month
June 2019

Tuyên Hóa phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở trong xây dựng Nông thôn mới

Có người từng ví “hệ thống truyền thanh cơ sở như một cuộc họp lớn không có hội trường” bởi tính hiệu quả, thiết thực của nó với mỗi người dân, nhất là ở khu vực nông thôn trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, ở huyện miền…