Giới thiệu

Giới thiệu về đài truyền hình

DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÃNG ĐẠO ĐÀI

 

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ QUÊ QUÁN TRÌNH ĐỘ

CHUYÊN MÔM

TRÌNH ĐỘ

LLCT

ĐIỆN THOẠI
1 Nguyễn Minh Thụ

02/02/1964

– Bí thư Chi bộ

– Trưởng Đài

 

– Xã Vạn Trạch

– Huyện Bố Trạch

– Tỉnh Quảng Bình

Đại học Cao cấp 0916977747
2 Trần Thị Tuyến – Phó bí thư CB

– Phó trưởng đài

– Xã Phong Hóa

– Huyện Tuyên Hóa

– Tỉnh Quảng Bình

Đại học Cao cấp 01689919606
3 Đoàn Hạnh Phúc – Chi ủy viên

– Phó trưởng đài

– CT Công đoàn

– Xã Đồng Hóa

– Huyện Tuyên Hóa

– Tỉnh Quảng Bình

Kỹ sư Cao cấp 0888555153
4 Trần Văn Tư – PCT Công đoàn

– Tổ trưởng tổ ND

– Xã Sơn Hóa

– Huyện Tuyên Hóa

– Tỉnh Quảng Bình

Đại học Trung cấp 0985607373

0919775345

5 Đoàn Hồng Phong – Tổ trưởng tổ KT – Xã Phong Hóa

– Huyện Tuyên Hóa

– Tỉnh Quảng Bình

Kỹ sư Trung cấp 01294196568

Tuyên Hóa, ngày 08 tháng 01, năm 2018

ĐÀI TT-TH TUYÊN HÓA