KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LLCT ĐẢNG VIÊN MỚI KHÓA I, NĂM 2019

       Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 1, năm 2019.

       Tham gia lớp học có 57 học viên là các Đảng viên dự bị của các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 7 ngày (từ ngày 03 đến ngày 10/5/2019), các học viên được học tập 10 chuyên đề đó là: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do dân và vì dân; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; v.v.

      Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của nguời Đảng viên trong thời đại hiện nay. Qua đó giúp mỗi Đảng viên xây dựng kế hoạch  phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                                                            Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.