Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT Đảng viên mới khóa III, năm 2018

Ngày 3/12, TT BDCT huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị Đảng viên mới, khóa III, năm 2018.

Tham gia lớp học có 80 học viên là các Đảng viên dự bị của các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Trong thời gian 7 ngày (Từ ngày 3/ 12 – 11/12/2018), các học viên được học tập 9 chuyên đề đó là: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN do dân và vì dân; Đường lối phát triển Kinh tế – Xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam…vv.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, nắm và hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của người Đảng viên, từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được công nhận đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

                                                                                   Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.