Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2, khu vực cá thể

          Ngày 01/7, cùng với các địa phương khác trong toàn tỉnh, huyện Tuyên Hóa đã tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2, khu vực cá thể.

           Cuộc tổng điều tra kinh tế được tổ chức trên phạm vi toàn quốc với chu kỳ 5 năm/lần. Nội dung cuộc tổng điều tra liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc các ngành kinh tế quốc dân, các đối tượng điều tra thuộc mọi loại hình sở hữu: nhà nước, ngoài nhà nước, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, các doanh nghiệp, cơ sở cá thể, cơ quan Đảng, Nhà nước, cơ sở sự nghiệp, đoàn thể, hiệp hội tôn giáo… Cuộc tổng điều tra sẽ giúp nắm được quy mô, cơ cấu ngành kinh tế, thu nhập và các số liệu thống kê của mỗi địa phương. Đánh giá sự phát triển về số lượng và lao động của các đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp, bao gồm đến cấp đơn vị cơ sở. Kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin… Qua đó có ý nghĩa quan trọng, phục vụ cho công tác hoạch định, xây dựng kế hoạch, quản lý điều hành phát triển kinh tế – xã hội của Đảng, nhà nước, các cấp từ trung ương đến địa phương.

          Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 này, huyện Tuyên Hóa tổ chức đồng loạt tại 20 xã, thị trấn, thời gian bắt đầu từ ngày 1 đến hết ngày 30/7/2017, với sự tham gia của 60 điều tra viên, có 3406 hộ thuộc diện điều tra cá thể. Ngay sau lễ khai mạc, các thành viên Ban chỉ đạo tổng điều tra cùng với điều tra viên, tổ trưởng đã ra quân điều tra tại các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

                                                                                                       Thương Huyền – Thúy Hằng

One thought on “Ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2, khu vực cá thể

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.