Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

Sáng ngày 25-5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và quán triệt các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Minh Đề- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) với các nội dung chính như: Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án chính sách cải cách BHXH…

Các đại biểu cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kết thúc hội nghị, Huyện ủy Tuyên Hóa yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở nhanh chóng phổ biến kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế – xã hội; giải quyết có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.