Tuyên Hóa: Quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác dân vận

Ngày 10/5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy liên quan đến công tác Dân vận. Đồng chí Trần Hữu Chức, Phó BTTT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo gồm: Chỉ thị số 18 ngày 10/1/2018 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trương ương (Khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới; Kế hoạch số 62 ngày 4/4/2018 của BTV Tỉnh ủy và kế hoạch số 05 ngày 2/5/2018 của BTV Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 18 của Bộ chính trị; Quyết định số 99 ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư, Quyết định số 963 ngày 22/12/2017 của BTV Tỉnh ủy và Quyết định số 1479 ngày 1/2/2018 của BTV Huyện ủy về ban hành “Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”;  quán triệt Chỉ thị số 21 ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới”; Quyết định số 124 ngày 2/2/2018 của Ban Bí thư về “Giám sát của Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đổi với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; quán triệt các nội dung mới trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Trần Hữu Chức, Phó BTTT Huyện ủy yêu cầu sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần nhanh chóng tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên kịp thời, hiệu quả; căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương để tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Tuấn Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.