Tuyên Hóa: Tổ chức hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy mở rộng tháng 7 năm 2019

Ngày 19/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức hội nghị Báo cáo viên Huyện ủy mở rộng để học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần hữu Chức, Phó BTTT Huyện ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 35 NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết đã nêu rõ mục tiêu, quan điểm và 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; trong đó, trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của nhân dân với Đảng; phát huy tinh thần dân tộc, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Sau hội nghị, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, thiết thực, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, thống nhất các chương trình hành động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Hội nghị cũng đã triển khai một số nội dung liên quan đến hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019) và cuộc thi Báo cáo viên giỏi toàn huyện năm 2019

Tuấn Anh

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.