Tuyên Hóa: Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

Ban chỉ đạo chương trình Muc tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (MTQG XD NTM ) huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XD NTM giai đoạn 2010 – 2020.

 Đồng chí Lê Nam Giang – phó bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo chương trình MTQG XD NTM dự và chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 và Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” huyện Tuyên Hóa đã quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt. Với tổng nguồn vốn huy động trực tiếp cho xây dựng NTM 309.965 triệu đồng, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội cơ bản đảm bảo; Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề… Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; dân chủ cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7 triệu đồng (năm 2010) lên 31,65 triệu đồng (năm 2018) và dự kiến đạt 35 triệu đồng (năm 2019); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44,97 xuống còn 14,54% theo chuẩn nghèo đa chiều; tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt 80% trở lên. Hiện toàn huyện có 267 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 204 tiêu chí so với năm 2011.  Đến nay, huyện Tuyên Hóa có 4 xã đạt chuẩn Nông thôn mới gồm: Châu Hóa, Mai Hóa, Văn Hóa, Tiến Hóa.

Bên cạnh những mặt đạt được, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tuyên Hóa còn gặp nhiều bất cập do xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, do vậy, kinh phí của Nhà nước và huy động của người dân để đầu tư cho Chương trình còn hạn chế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số xã chưa quyết liệt. Nhiều nơi nặng về xây dựng cơ sở hạ tầng mà chưa chú trọng đến các tiêu chí phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Sự vào cuộc của các đoàn thể chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Chương trình còn yếu nên việc huy động các nguồn lực chưa cao.

Mục tiêu đến năm 2020, Tuyên Hóa xây dựng thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục tăng cường đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tổ chức tập huấn, đào tạo nghề cho nông dân và đội ngũ cán bộ phụ trách Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đồng thời chú trọng nâng cao sức khoẻ và đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn; củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội. Tập trung chỉ đạo, đầu tư các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó ưu tiên  xã Châu Hóa, Mai Hóa hoàn thành các tiêu chí nâng cao vào năm 2020.

Dịp này, có 5 tập thể và 5 cá nhân được lãnh đạo UBND huyện Tuyên Hóa tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xâ dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Thùy Nhung

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.