Tổ chức thành công kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI

Trong hai ngày 19 và 20 tháng 12, HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của HĐND, tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017, nhiệm vụ năm 2018 và thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết quan trọng.

Năm 2017 hoạt động của HĐND huyện đã luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo luật định, từng bước khẳng định được vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong quyết định và giám sát các vấn đề quan trọng của huyện, góp phần thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hoạt động giám sát của thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã được tăng cường, góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực thi pháp luật và thực hiện nghị quyết HĐND huyện trên địa bàn.

Bên cạnh hoạt động giám sát, năm 2017 Thường trực HDND huyện cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; Tăng cường sự phối hợp giữa HĐND các cấp với UBND, UBMTTQVN trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Về tình hình kinh tế-xã hội, mặc dù còn nhiều khó khăn do nguồn vốn đầu tư hạn chế, thiên tai, bão lụt làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân. Tuy nhiên với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện năm 2017 tiếp tục ổn định và phát triển, đời sống của người dân từng bước được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,4%. Giá trị sản xuất Nông – lâm – thủy sản tăng 5,1%, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng tăng 14,7%, thương mại, dịch vụ tăng 12,5%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2017 ước thực hiện 61,86 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,45 triệu đồng/người/năm, tăng 3,22 triệu đồng/người/năm so với năm 2016.

Kỳ họp cũng đã thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND huyện; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước huyện năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước huyện năm 2018; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng khác.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để từng bước tháo gỡ, rút kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong năm 2018. Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để chất vấn, trả lời chất vấn về những vấn đề được phần lớn cử tri trong huyện quan tâm.

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Tuyên Hóa khóa XI đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết gồm: Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018; về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; phân bổ kinh phí từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản năm 2018.

Văn Tư

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.