Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018

Ngày 13/9, Ban thường vụ Huyện ủy  Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”  giai đoạn 2016 – 2018. Tham dự, ở tỉnh có đồng chí Phan Xuân Khánh – Phó Ban dân vận tỉnh ủy; ở huyện có đ/c Trần Hữu Chức – PBTTTHU, cùng các đồng chí trong BTV HU, TT HĐND, UBMTTQVN huyện.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã nêu bật những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các cấp ủy, các cơ quan, Nhà nước; kết quả của việc xây dựng “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, đoàn thể chính trị – xã hội; như mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “xã bình yên, gia đình hòa thuận”. Công tác “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; việc giúp đỡ các thôn, bản khó khăn trên địa bàn huyện v.v

Các mô hình dân vận khéo đã tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cấp ủy đảng chính quyền, các đơn vị triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo đã bám sát tình hình thực tế, chọn những khâu khó, việc khó để thực hiện đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thông qua hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 – 2018, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận. Từ đó để các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Hữu Chức – PBTTTHU đánh giá cao những kết quả trong xây dựng mô hình dân vận khéo tại các địa phương, đồng thời nhấn mạnh, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo phải triển khai đồng bộ các giải pháp, có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị, địa phương. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào phải gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt chính sách dân tộc tôn giáo, an sinh xã hội, quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong nhân dân, xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Thùy Nhung – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.