Hướng dẫn các nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018

Thường trực HĐND huyện vừa tổ chức hội nghị Hướng dẫn các nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.

Đồng chí Phan Hồng Kỳ – UVTV- PCT TT HĐND huyện, đ/c Phạm Tiến Nam – HUV – PCT HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị là các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được các đồng chí trong Thường trực HĐND hướng dẫn các nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2018, như: Hướng dẫn số 321/UBTVQH14 ngày 02/10/2018  Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Công văn số 119/HĐND – VP ngày 10/10/2018 của HĐND tỉnh Quảng Bình về việc hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; công văn số 28/HĐND ngày 16/10/2018 của HĐND huyện về việc hướng dãn lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện phẩm chất, năng lực để làm tốt hơn vai trò, chức trách của mình đối với nhiệm vụ được giao; làm cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ. Do đó các đại biểu cần nắm vững để triển khai thực hiện tại địa phương mình nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ họp hội đồng nhân dân vào cuối năm nay.

                                                                          Thương Huyền – Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.