Huyện Tuyên Hoá ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về hổ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất năm 2019

Nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất tập trung, quy mô lớn, góp phần vào cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-UBND về hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất năm 2019.

          Theo đó, quyết định hỗ trợ nông dân đầu tư phát triển sản xuất với các nội dung: trồng trọt, phân bón vô cơ, chăn nuôi, hỗ trợ phát triển trang trại chăn nuôi, giống cây lâm nghiệp. Định mức và điều kiện để được hỗ trợ được quy định cụ thể. Về chính sách hỗ trợ trồng trọt: định mức trợ giá giống cây trồng tiến bộ kỹ thuật, giống ngô, lạc các loại 10% so với đơn giá gốc; hỗ trợ 100% phân bón vô cơ cho đồng bào dân tộc theo định mức kỹ thuật. Hỗ trợ hộ gia đình chăn nuôi bò lai 50% máu ngoại trở lên (không tính bò dưới 12 tháng tuổi) có số lượng đàn thường xuyên từ 05 con trở lên: mức hỗ trợ bò cái sinh sản 500 ngàn đồng một con; bò đực, bò thịt 300 ngàn đồng một con; hỗ trợ tối đa không quá 8 triệu đồng một hộ. Chính sách phát triển trang trại chăn nuôi: định mức hỗ trợ đầu tư ban đầu (hỗ trợ một lần) cho trang trại (có giấy chứng nhận) 30 triệu đồng một trang trại. Hỗ trợ hầm Biogas làm mới trong  năm 2019 là 3 triệu đồng một hầm, cho các hộ có quy mô chăn nuôi trâu, bò 10 con trở lên; chăn nuôi lợn 30 con trở lên. Hỗ trợ giống cây lâm nghiệp bản địa, trồng mới năm 2019, quy mô 01 ha trở lên, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một ha, tối đa không quá 10 triệu đồng một hộ. Quyết định này được xem như là “bàn đạp”, tạo động lực cho người dân trên địa bàn huyện chủ động trong đầu tư phát triển sản xuất theo quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản xuất theo hướng bền vững.

Trần Tuyến- Thế Nam

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.