Khai giảng Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2020

Ngày 16/11 Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới khóa 2, năm 2020.

Tham gia lớp học có 66 học viên là đảng viên dự bị tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Trong thời gian 8 ngày, các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hoạt động cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Xây dựng Đảng về đạo đức, Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; truyền thống đạo đức của dân tộc Việt nam; tăng cường QP-AN, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tư an toàn xã hội.v.v.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên nắm vững những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng và nhiệm vụ của người Đảng viên trong thời đại hiện nay. Qua đó phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

                                                        Thanh Đạm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.