Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa I năm 2021

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới, khóa I năm 2021.

Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Hồ Thị Bích Hà UVTV – Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 55 học viên là đảng viên dự bị tại các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Tuyên Hoá.  Trong thời gian 8 ngày, các Đảng viên sẽ được học các chuyên đề như; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên XHCN ở Việt Nam; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ  XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Chủ nghĩa Mác  – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng; chủ nghĩa yêu nước Việt Nam trong lịch sử; đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; tăng cường QP –AN, bảo vệ vững chắc Tổ Quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khoá học để mỗi đảng viên mới tự xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Thanh Đạm

 

                                                                                    

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.