Liên Hệ

ĐÀI TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH TUYÊN HÓA
– Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê – Tuyên Hóa
– Điện thoại:(0232) 3684048 – (0232) 3684711)
– Email: dttth.tuyenhoa@quangbinh.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. BAN LÃNH ĐẠO:

Trưởng đài: Nguyễn Minh Thụ

– Điện thoại: 0916 977 747/ (0232) 3684711

– Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung.

Phó trưởng đài: Trần Thị Tuyến

– Điện thoại: 01689 919 606

– Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách nội dung.

Phó trưởng đài: Đoàn Hạnh Phúc

– Điện thoại: 0912 685 576

– Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách kỹ thuật

II. CÁC TỔ NGHIỆP VỤ:

1. Tổ Hành chính- Kế toán:

Tổ trưởng: Võ Đức Thông – Điện thoại: 0915 411 929

2. Tổ Nội dung:

– Tổ trưởng: Trần Văn Tư – Điện thoại: 0985 607 373

3. Tổ kỹ thuật:

– Tổ trưởng: Đoàn Hồng Phong – Điện thoại: 01294 196 568

III. CÁC TRẠM PHÁT LẠI

1. Trạm phát lại Mai Hóa:

– Kỹ thuật viên: Trần Văn Tâm – ĐT: 0918 875 419

2. Trạm phát lại Hương Hóa:

– Kỹ thuật viên: Đinh Văn Thiết – ĐT: 01682 298 391

3. Trạm phát lại Thanh Hóa:

– Kỹ thuật viên: Hoàng Gia Tăng – ĐT: 01224 317 460

– Kỹ thuật viên: Trần Đức Thọ – ĐT: 0986 629 489

4. Trạm phát lại Thanh Thạch:

– Kỹ thuật viên: Trần Quốc Hoàn – ĐT: 0935 535 292

– Kỹ thuật viên: Nguyễn Duy Hòa – ĐT: 0911 600 667