Thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 29 đảng viên

Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, sáu tháng đầu năm 2017, Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra hai cấp huyện Tuyên Hóa đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

 Cấp ủy, UBKT hai cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 70 tổ chức đảng và 24 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện 23 tổ chức đảng và 14 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, đề nghị thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Về thi hành kỷ luật trong Đảng, 6 tháng đầu năm cấp ủy, tổ chức đảng các cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng và 29 đảng viên. Trong đó, cảnh cáo 01 tổ chức đảng và 06 đảng viên, cách chức 05 đảng viên, khai trừ 02 đảng viên, khiển trách 16 đảng viên. Nội dung vi phạm liên quan việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, phát luật của Nhà nước; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

6 tháng cuối năm, Cấp ủy, UBKT hai cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; góp phần xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ổn định tình hình chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, cũng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.