Triển khai chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới năm 2019

          Ngày 8/3, UBND huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới (MTQG XDNTM) năm 2019. Tham dự có đ/c Hoàng Minh Đề – Tuv – Bt huyện ủy – CT HĐND huyện. Đ/c Lê Nam Giang – PBT huyện ủy – CT UBND huyện – Trưởng BCĐ chương trình MTQG XDNTM huyện chủ trì hội nghị.

           Năm 2018, huyện Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh và phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia về Xây dựng NTM đến đông đảo các tầng lớp nhân dân. Hội đồng nhân dân huyện đã thành lập đoàn giám sát việc thực hiện chương trình này từ năm 2016 đến năm 2018 tại 8 xã. UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện kịp thời ban hành các văn bản đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình. Trong năm đã mở 22 lớp tập huấn tại 19 xã với 880 học viên. Huyện đã huy động được trên 46 tỷ đồng để xây dựng Nông thôn mới. Đến thời điểm này, huyện Tuyên Hóa không còn nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Trong năm đã bê tông hóa được gần 36 km đường giao thông nông thôn và 7,8 km kênh mương, nâng cấp sửa chữa 4 công trình đầu mối. Tiến hành xây dựng mới và nâng cấp sửa chữa hàng chục trường học bị xuống cấp. Việc phát triển hình thức tổ chức sản xuất được chú trọng. Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 258 tiêu chí đạt chuẩn, tăng 25 tiêu chí so với năm 2017, bình quân đạt 13,58 tiêu chí/ xã.  4 xã đạt 19 tiêu chí ( trong đó xã Tiến Hóa đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018), 2 xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí, không có xã nào đạt dưới 7 tiêu chí.

          Thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên các nội dung như tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Quan tâm đến công tác giáo dục, tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nông thôn. Phấn đấu năm 2019 có thêm 2 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Mỗi xã tăng từ 1-2 tiêu chí, không có xã nào đạt duới 8 tiêu chí. Chú trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn .

                                                Thương Huyền – Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.