Triển khai công tác dân vận năm 2018

Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng thời, quán triệt chỉ thị số 10 –CT/HU ngày 10/11/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong tình hình mới. Đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2017 công tác dân vận của huyện Tuyên Hóa đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị. Các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về công tác dân vận thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cánh Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc nắm tình hình nhân dân, tập trung giải quyết các vấn đề nổi lên ở cơ sở, nhất là việc chi trả tiền đến bù do sự cố môi trường biển, công tác dân tộc, tôn giáo, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nông thôn mới, việc sát nhập các thôn, bản, công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra… Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay toàn huyện đã xây dựng được 127 mô hình, trong đó có 29 mô hình được Thường vụ Huyện ủy công nhận mô hình dân vận khéo cấp huyện.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Trần Hữu Chức- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh: Năm 2018 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 1015 – 2020. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác dân vận phải có sự đổi mới, có chiều sâu và hiệu quả hơn. Các cấp ủy đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo ”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm của huyện, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cũng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động khối dân vận cơ sở; quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2017 được Ban dân vận tỉnh ủy và Thường vụ Huyện ủy khen thưởng.

Văn Tư

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.