Tuyên Hóa: Khai giảng lớp Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, Khóa III

Ngày 24/7, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện phối hợp Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Tuyên Hóa khai giảng lớp Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4, khóa III. Dự lễ khai mạc có các đồng chí Trần Quang Hiếu – UVTV – Trưởng công an huyện; đ/c Hồ Vũ Thường – HUV – Phó chủ tịch UBND huyện

Tham gia lớp học có 75 học viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày từ ngày 24/7 đến ngày 27/7/2017, các học viên sẽ được tiếp thu 7 chuyên đề. Đó là: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản,chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về QP – AN; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với QP – AN trong tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam..vv.

Thông qua lớp học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh nhằm giáo dục cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu biết một số nội dung cơ bản về Quốc phòng – An ninh; truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc, trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tổ quốc; có ý thức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng an ninh để tham gia vào sự nghiệp xây dựng, củng cố nền Quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                                                            Thế Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.