Tuyên Hóa: Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15-5, Huyện ủy Tuyên Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự có đồng chí Trần Hải Châu- Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện Phòng Tuyên truyền, báo chí và xuất bản- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc đến các chi, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, các ngành tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của người đứng đầu, của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; nhiều cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo Bác, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

Nhiều tập thể, cá nhân được khem thưởng vì có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới; trong đó chú trọng việc triển khai, quán triệt các chuyên đề hàng năm; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hội nghị cũng đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trao giấy khen, phần thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Văn Tư – Tuấn Anh

 

 

 

 

 

Related posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.