Tuyên Hóa triển khai công tác phổ cập xóa mù chữ

Ngày 06/3, UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ giai đoạn 2015 – 2018 và triển khai nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ( PCGD – XMC) giai đoạn 2019 – 2020.

Những năm qua, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được các cấp các ngành ở huyện Tuyên Hóa đặc biệt quan tâm, chú trọng. UBND huyện đã tập trung đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, đáp ứng được nhu cầu dạy và học trên địa bàn. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng. Do đó, hàng năm tỷ lệ đạt chuẩn PCGD, XMC ở tất cả các tiêu chí đều tăng vững chắc. Cụ thể: Tính đến tháng 12/2018, Về phổ cập giáo dục: Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi,  đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn PCGD Trung học cơ sở mức độ 2. Về công tác Xóa mù chữ, 20/20 xã thị trấn đều đạt chuẩn mức độ 2, huyện Tuyên Hóa được công nhận là huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Giai đoạn 2019 – 2020, huyện Tuyên Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đối với việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới trường lớp, tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Phấn đấu: Duy trì 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn XMC mức độ 2; huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học, THCS mức độ 3. Về công tác Xóa mù chữ: Duy trì vững chắc 20 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, Huyện đạt chuẩn XMC mức độ 2.

Thương Huyền

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.