Xã Tiến Hóa sẵn sàng về đích nông thôn mới

Sau hơn 7 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự đoàn kết, nỗ lực của cấp chính, chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đến nay xã Tiến Hóa đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí và sẵn sàng về đích vào cuối năm theo kế hoạch đã đề ra.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong hơn 7 năm phát động phong trào, xã Tiến Hóa đã huy động các nguồn lực trên 157 tỷ đồng để đầu tư vào các hạng mục công trình, từng bước hoàn thiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Trong đó đã vận động nhân dân hiến đất, tài sản và ngày công lao động để đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các tuyến kênh mương nội đồng với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Nhờ đó, tình hình kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông ngày càng được đầu tư hoàn thiện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã 2,87%; 11/15 thôn được công nhận khu dân cư văn hóa đạt 73,3%; 81,7% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; công tác giáo dục, y tế được quan tâm chú trọng, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị được cũng cố, kiện toàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Đến thời điểm hiện tại, xã Tiến Hóa về cơ bản đã hoàn thành 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đang chờ các ngành chức năng thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Tuấn Anh 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.